M E N I :
Pocetna stranica
Nešto o nama
Grupe / knjige
Brzo traženje
Kreiranje narudžbe
Brzi pregled knjiga
Lista najprodavaijih naslova
Naše nove knjige
Isporuka knjiga

Imamo sve što Vam treba !!!     Preko 12.000 naslova !!!     

On line:  32

Cjenovnik naših knjiga (Cijene izražene u KM)
GRUPA: PRAVO
Naziv knjigeStanjeCijenaNaziv knjigeStanjeCijena
*55543-Argumentacija i pravo, Visković Nikola 8.00*10549-Autorska i srodna prava,  15.00
*55530-BiH kodeks ljudskih prava, Ahmed Žilić 45.00*57004-Blago latinskog jezika, Z.Doroghy1.0020.00
*07822-Budite sami svoj advokat, grupa autora 20.00*55930-Delikvencija mladih, Singer-Todorović1.0025.00
*09228-Dicta et regulae iuris, Romac1.0030.00*56054-Dokumenti 1948 1-3, Dedijer1.0050.00
*56165-Ekstradicija i međunarodni ugovori, Konaković Suvad 40.00*02018-Elementi evropskog prava, Grebo Zdravko 15.00
*54912-Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada 1-3,  140.00*56495-Evropska unija-uvod, Prokopijević 25.00
*55468-Filozofija prava, Tadić 8.00*02015-Finansije i finansijsko pravo, Dautbašić Ismet 20.00
*53235-Građansko pravo u teoriji i praksi, Vizner B. 25.00*56088-Historija države i prava BiH, Mustafa Imamović 15.00
*52920-Humanitarno pravo,  20.00*54988-Imovinsko-pravni praktikum, Vesković 40.00
*02298-Industrijska svojina i autorsko pravo, Janić miodrag 20.00*54046-Isejevo sudsko i besedništvo i atinsko pravo, Sima Avramović 25.00
*55948-Istraživanje krivičnih djela, Nedžad Korajlić1.0078.00*56052-Izvršni postupak u praksi, Crnić Ivica2.0020.00
*57769-Izvršno krivično/kazneno pravo, Petrović-Jovašević1.0018.00*53162-Jezik prava, Visković Nikola 15.00
*02296-Ka novoj teoriji prava, Grasnik Valter 22.00*57964-Kazneni postupak, Zadrić Marin1.0015.00
*53555-Kazneni zakon FBiH, Bubalović1.0015.00*10402-Klasici jugoslovenskog prava, Živanović-Bartoš-Bkogišić 15.00
*08269-Komentar eu kon. o ljud. pravima, Grupa autora 60.00*53557-Komentar kaznenog zakona FBiH, grupa autora 45.00
*10451-Komentar krivičnog zakona SFRJ,  45.00*57961-Komentar porodičnog zakona, Babić 35.00
*57812-Komentar zakona o izvršenju krivičnih sankcija, grupa autora1.0025.00*53558-Komentar zakona o krivičnom postupku, grupa autora1.0045.00
*02019-Komentar zakona o krivičnom postupku, Vasiljević - Grubač 45.00*09956-Komentar zakona o obligacionim odnosima,  30.00
*53559-Komentar zakona o parničnom postupku, grupa autora1.0035.00*10275-Komentar zakona o parničnom postupku, grupa autora 35.00
*55553-Komentar zakona o parničnom postupku u FBiH i RS,  45.00*57954-Komentar zakona o upravnom postupku, Hadžimusić1.0025.00
*57772-Komentar zakona o zemljišnim knjigama u BiH, Weike;Tajić 35.00*52599-Komentari krivičnih/kaznenih zakona u BiH,  110.00
*55552-Komentari zakona o izvršnom postupku u FBiH i RS,  40.00*52603-Komentari zakona o krivičnom postupku u BiH, 1.0080.00
*09558-Kontrakti modeli poslovnih ugovora, Ubavić M. 45.00*53349-Kratki vodič kroz Evropsku Konvenciju o ljudskim pravima,  10.00
*53561-Krivični zakon FBiH, 1.0045.00*02297-Krivični zakon SRBiH,  8.00
*53352-Krivično pravo - opći dio, Franjo Bačić 35.00*53351-Krivično pravo - posebni dio, Petrović-Jovašević1.0025.00
*57771-Krivično pravo II posebni dio, Tomić Z.1.0025.00*57636-Krivično procesno pravo, Dimitrijević 15.00
*02300-Krivično procesno pravo 1, Sijerčić-čolić Hajrija1.0020.00*57070-Krivično procesno pravo 2.dio, Sijerčić-Čolić H. 18.00
*57784-Krivično procesno pravo II, Sijerčić-Čolić 20.00*57770-Krivično/kazneno pravo BiH opći dio, Petrović-Jovašević1.0020.00
*56047-Kupoprodaja nekretnina, Matić B. 18.00*57813-Lokalna samouprava u BiH, grupa autora 20.00
*52917-Ljudska prava,  12.00*52919-Ljudska prava,  18.00
*00992-Ljudska prava u kontekstu islamsko-zapadne debate, Karić Enes1.0015.00*54674-Maloljetnici u krivičnom pravu, Hirjan-Singer 25.00
*56105-Medijacija u pravosudnom sistemu BiH, Mutapčić Đemaludin 15.00*05526-Međunarodno javno pravo, Avramov-Kreća 18.00
*52578-Međunarodno poslovno pravo i arbitraže, M.Trifković-S.Omanović 30.00*51775-Međunarodno privatno pravo, Milan Pak 35.00
*50943-Međunarodno privatno pravo, Varadi 15.00*07639-Međunarodno privatno pravo, Varadi 25.00
*52937-Međunarodno privredno ugovorno pravo, Draškić 25.00*56491-Međunarodno ratno i humanitarno pravo, Vučinić1.0018.00
*56497-Metodologija prava, Lukić 12.00*08013-Na strani zakona, Brnović - ?urica 10.00
*57627-Nasljeđivanje -zakon s napomenama, Todorović Ljubo1.0028.00*02011-Nauka o upravi, Pusić Eugen 20.00
*52611-Nauka o upravi, Pusić Eugen 30.00*08106-O ugovoru o prodaji i kupovini, Perić Živojin 25.00
*55075-O zločinima i kaznama, Beccaria prevod Cvitanić 18.00*55690-Obavezujuća snaga pravne norme i problem objektivnog prava, Lukić 25.00
*58105-Obligacioni ugovori kroz sudsku praksu, Kosovac 35.00*52506-Obligaciono pravo-opći dio, Bikić Abedin1.0018.00
*54979-Obligaciono pravo-posebni dio, Abedin Bikić1.008.00*02295-Od zločina do kazne, Lacmanović Bogoljub 8.00
*57778-Opća historija države i prava, Festić Raifa 15.00*02016-Organizaciono procesno pravo, čalija Branko 10.00
*02014-Organizaciono procesno pravo, čalija Branko 10.00*56807-Osnove procdesnog međunarodnog privatnog prava, Poljić Adis 46.80
*52613-Osnovi međunarodnog javnog prava, grupa autora 25.00*57155-Osnovi prava Evropske unije, Misita Nevenko1.0030.00
*04560-Osnovi prava Evropske zajednice,  25.00*57806-Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela...., Simović-Nišević1.0025.00
*56050-Parnični postupak, Kukoljac1.0015.00*56051-Parnični postupak u praksi, Ivica Crnić 38.00
*52609-Patentno pravo, Marković Slobodan 25.00*54938-Politički i pravni procesi, Mikeš 20.00
*56353-Politički sistem BiH (Ustav BiH), Ibrahimagić-Seizović-Arnautović 30.00*52125-Porodično pravo, Traljić, Bubić 15.00
*57960-Porodično pravo u praksi, Medić 60.00*56135-Poslovno pravo, Trifković,Simić, Trivun1.0020.00
*53398-Poslovno pravo, Čović Šefkija 8.00*52041-Poslovno pravo, Dizdarević Sead1.0020.00
*52610-Praktikum za međunarodno privatno pravo...., Jakšić Aleksandar 25.00*57318-Praktikum za stvarna prava 1-2, grupa autora 70.00
*52918-Prava manjina, 1.0015.00*07460-Pravna enciklopedija 1-2, 1.00180.00
*55919-Pravni tekstovi, Karčić F.1.0020.00*01408-Pravo, Rouvillois Frederic 26.90
*04945-Pravo, Rouvillois F.2.0026.90*58031-Pravo,pravda i država, Vekio1.0015.00
*55920-Predavanja iz opće povijesti prava i polit.institucija, Imamović Mustafa1.0015.00*58165-Preduzeća i njihovi pravni poslovi, Velimirović1.0045.00
*56815-Prestup i kazna, Primorac Igor1.0015.00*58085-Priručnik obrazaca za praktičnu primjenu Zakona o praničnom postupku, Bazala Branko1.0015.00
*55942-Priručnik ugovori građanskog prava, Obradović 30.00*56501-Priručnik za istražitelje povreda ljudskih prava, Groome Dermot1.0025.00
*10226-Priručnik za polaganje ispita iz općeg znanja,  30.00*02008-Priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Blagojević Borislav 40.00
*53122-Priručnik za polaganje pravosudnog ispita 1-2, 1.00110.00*58103-Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršnom postupku, Popović-Ristić1.0025.00
*56806-Priručnik za praktičnu primjenu ZKP FBih, Stokić Zoran1.0079.00*52568-Priručnik za primenu Zakona o parničnom postupku, Crnić Ivica 30.00
*55489-Procesno međunarodno priatno pravo, Edin Muminović 18.00*02301-Rasna diskriminacija i međunarodno pravo, Peleš Aleksandar 20.00
*02010-Rasna diskriminacija i međunarodno pravo, Peleš Aleksandar 20.00*55540-Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Molnar Aleksandar 18.00
*53350-Restitucija denacionalizacija zbirka propisa i objašnjenja, Rajić Z. 25.00*54855-Rimsko pravo, Horvat 25.00
*53966-Rimsko pravo, O.Stanojević1.0018.00*10398-Rimsko pravo, Horvat Marijan 15.00
*56840-Rimsko pravo, Horvat1.0015.00*55967-Rimsko privatno pravo, Šarac-Lučić 20.00
*55415-Rječnik rimskog prava, Ante Romac 25.00*09557-Sam sebi pravnik, Ubavić M. 48.00
*55373-Savremena tehnika istraživanja krivičnih djela, Marković 20.00*04357-Sistem ljudskih prava, Bakšić-Muftić 25.00
*52616-Sloboda izražavanja,  18.00*57059-Socijalno pravo, Dedić1.0015.00
*55231-Struktura prava, Perić Berislav1.0015.00*56886-Supremacija BiH nad entitetima, Ibrahimagić 5.00
*55544-Takozvana zloupotreba prava, Vodinelić 15.00*10456-Teksktori iz rimskog prava, Danilović-Stanojević 20.00
*53170-Temelji moderne demokratije, 1.0020.00*02017-Teorija države, Muhić Fuad 10.00
*52861-Teorija države i prava, Lukić Radomir 18.00*08991-The international court of justice, 1.008.00
*53004-Turističko pravo, Sušić Stefan 15.00*57856-Ugovori o zajedničkim ulaganjima, Vukmir B.1.0030.00
*55562-Ugovori robnog prometa, Kapor-Carić 20.00*57844-Upravni nadzor, Todorović;Hadžimusić 10.00
*57790-Upravni sistemi, Pusić Eugen1.0040.00*57959-Upravni spor u praksi, Blagojević1.0060.00
*56770-Upravno pravo opšti dio, Kamarić-Festić 35.00*55931-Ustav BiH - komentar, Steiner-Ademović 50.00
*56490-Ustav Evrope, Janjević1.0025.00*55683-Ustav Evrope, Vajler Dž.1.0025.00
*56957-Ustav F BiH, Ustav RS, 1.0040.00*02009-Ustavno pravo, ?orđević Jovan 25.00
*04476-Uvod u ljudska prava, 1.0020.00*57898-Zabranjeni ugovori u imovinskopravnim poslovima, Perović S. 20.00
*53384-Zaključivanje ugovora o prodaji, Draškić 25.00*02012-Zakon o krivičnom postupku, Cvijović - Popović1.0018.00
*55756-Zakon o udruženom radu, grupa autora1.0010.00*57798-Zakoni BiH, grupa autora 60.00
*57635-Založno pravo u praksi, Medić Duško;Tajić Haso 49.00*53556-Zbiraka zakona iz oblati kaznenog prava, Bubalović1.0015.00
*55546-Zbirka dokumenata o ljudskim pravima i slobodama, Vešović 25.00*02299-Zbirka obrazaca za prak.prim.parničnog postupka, Matović Milivoje 15.00
*58104-Zbirka obrazaca za praktičnu primenu parničkog,vanparničkog i izvršnog postupka, Matović1.0025.00*53560-Zbirka propisa iz oblasti uprave u FBiH, 1.0045.00
*53819-Zbirka propisa o nekretninama BiH 1-2, Pašić-Vesković1.0070.00*56808-Zbirka propisa u FBiH-civilno materijalno pravo, Anto Grgić1.0065.00
*56809-Zbirka propisa u FBiH-civilno materijalno pravo, Anto Grgić1.0076.00*56646-Zbirka propisa za polaganje notarskog ispita u FBiH, 1.0030.00
*57799-Zbornik sudske prakse sudova u BiH, Tajić H.1.0055.00*02013-Zločin u savremenom društvu, Eliot Mejbl1.0030.00

  Copyright by MAKomp 2008. All rights reserved.